EROI – utvunnen energi av inmatad energi

EROI – utvunnen energi av inmatad energi

För en tid sedan stötte jag på begreppet EROI. Energy return on investment. Benämns ibland även EROEI (energy returned on energy invested). En definition på EROI är att det är lika med levererad energi delat på energin som behövs för att leverera den energin. Begreppet används inom energisektorn för att ge ett mått på hur effektivt det är att exempelvis utvinna olja från en viss plats. 

Detta med EROI vid oljeutvinning är intressant i sig. När olja började utvinnas kunde de räkna med omkring 100 gånger så mycket utvunnen energi som investerad. Numera är denna siffra nere på 5-10. Vilket säger något om peak oil, när olja blir allt mindre lönsam att utvinna. Men EROI är spännande även på andra vis. Jag tänker att vi skulle kunna använda begreppet på flera ting i vår vardag. Inte minst kopplat till vårt vårdslösa energianvändande. 

När det gäller storskaligt jordbruk är dess effektivitet inte nödvändigtvis speciellt stor. Räknat på all den energi som pumpas in i industriellt odlande i form av konstgödsel, bekämpningsmedel, uppvärmda växthus och fossildrivna transporter kan dess EROI-värde mycket väl vara mindre än ett. Det vill säga mängden energi för att framställa vintertomaterna, nötköttet uppfött på kraftfoder och de influgna egyptiska jordgubbarna kan allt för ofta vara större än energimängden i den färdiga produkten. Trots en (ofta) mindre skörd per hektar kan den ekologiska produktionen vara påtagligt mer energismart. Energismart är det även att äta plantbaserat och långt ner i näringskedjan.

De studier på EROI-värden för förnyelsebar energi som sol och vind är lovande. En osäkerhetsfaktor är solpanelers och vindkraftverks livslängd. Lokala variationer beroende av klimat och placering är också stora. För solenergi har EROI på mellan 8,7 och 34,2 uppmätts. Motsvarande för vindenergi är mellan 20 och 50. Riktigt bra resultat med andra ord. 

I takt med en nödvändig omställning av samhället kommer vi behöva vara mera sparsamma med energi. Även om vi kommer att använda förnyelsebara källor blir den sammantagna mängden energi troligen mindre när vi lämnar den fossila eran bakom oss. Begrepp som EROI kan då bli värdefullt för att avgöra vilka produkter och energikällor som är lämpliga att satsa på. Samtidigt behövs andra verktyg som komplement för att fatta kloka val. Annars finns risk att satsa på återvändsgränder som kol. En energikälla vilken ofta har höga EROI-värden men samtidigt ger stora koldioxidutsläpp.   

Comments are closed.