Påverka genom miljömålen

Påverka genom miljömålen. Bild på biblioteksböcker på avdelningen för naturskydd.

Även vi med ett stort miljöengagemang har nog ofta lite begränsad koll på miljöstyrning genom olika uppsatta mål. Åtminstone känner jag mig själv en smula dåligt uppdaterad. Samtidigt finns det flera sammanhang där du kan påverka genom miljömålen som Sverige, din arbetsplats eller kanske din kommun har satt upp. 

Genom den peppiga Plan B-podden uppmärksammades jag på ett av delmålen inom Sveriges miljömål. Det handlar om trafik och målsättningen att minst 25% av alla persontransporter ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik inom några år. Tyvärr går det ännu inte så bra för Sverige att uppfylla detta mål och jag blev nyfiken på hur det ser ut i min egen kommun. 

Ett sätt att påverka genom miljömålen kan vara att helt enkelt påminna om att ett visst mål finns. Detta kunde jag enkelt göra genom en frågelåda på kommunens hemsida. Där beskrev jag i korthet delmålet om trafiken och frågade hur kommunen låg till när det gäller det. Då det ofta varit givande att se på pengaflöden efterfrågade jag också hur stor andel av kommunens budget som de senaste åren gått till personbilstrafik respektive gång-, cykel-, och kollektivtrafik. 

Om din kommun visar sig satsa oproportionerligt mycket på personbilstrafik jämfört med miljöbättre transporter är det ett relativt tungt vägande argument att hänvisa till de svenska miljömålen som även kommuner naturligtvis är skyldiga att följa. I mitt fall kom det uppmuntrande svar gällande budgeten eftersom majoriteten av skattepengarna faktiskt lades på gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Däremot vet jag ännu inte hur långt kommunen har till att uppfylla själva miljömålet. Sannolikt behövs också andra riktade insatser förutom nuvarande prioriteringar. 

Nyligen skrev vi på hemsidan om att gräva där du står. I många av de sammanhang där du ingår kan det också finnas miljömål. Kolla gärna upp vad din arbetsplats, kommun, förening eller liknande förbinder sig att göra i dessa mål. Troligen finns utrymme till förbättring på flera områden. När du formulerar dina medborgarförslag, medarbetarförslag och liknande kan miljömålen ge en extra tyngd. Påverka genom miljömålen helt enkelt.      

Comments are closed.