Distansarbeta mera

Gå eller cykla till jobbet - Distansarbeta mera

Sedan snart ett halvår sköter jag (Peter) mina arbeten hemifrån respektive på tio minuters cykelavstånd. Åren dessförinnan var min pendlingstid omkring en timme enkel väg och de flesta månader hade jag åtminstone någon längre arbetsresa som inbegrep övernattning. Det resande livet hade förstås sina fördelar och jag trivdes med många av arbetsuppgifterna. Men, med ett halvårs perspektiv på mitt skifte, kan jag ändå känna en förvåning över att vi är så många som ägnar en så stor del av våra liv åt att transportera oss fram och tillbaka. Ett sätt att minska detta vore genom att distansarbeta mera.

Jag är fullt medveten om att vi inte alltid kan välja vilket arbete vi ska ha. Som handläggare på Arbetsförmedlingen informerade jag ofta om regelverket kring att behöva pendla eller flytta till ett arbete. Trots det tror jag många av oss bortser från möjligheter som faktiskt kan minska vårt resande påtagligt.

Vi har tidigare skrivit om att arbeta mindre. På liknande sätt som detta ofta är en blind fläck i synfältet kan våra faktiska möjligheter att distansarbeta vara det. Med ett bra upplägg skulle många klara av några dagars arbete per månad, eller någon dag varje vecka, hemifrån. Om inte annat kan det vara värt att lägga fram det till chefen som något att pröva under en försöksperiod. I de flesta anställningar ingår trots allt arbetsuppgifter som är platsoberoende och med relativt enkel teknik, samt förtroende för den anställde, kan dessa arbetsuppgifter koncentreras till återkommande arbetstid hemifrån. Ansvarsfullt skött kan det leda till mer motiverade anställda som genom att flera dagar varje månad slippa transportera sig till arbetet sparar in egen tid – och resurser från vår gemensamma miljö.

Ser vi på arbetspendlingen utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan det vara intressant att läsa en rapport från Trafikanalys. De har på regeringens uppdrag undersökt samhällskostnaderna, på grund av förseningar, för pendlare in till de tre storstadsregionerna i Sverige. Kostnaderna för detta var 2011 hissnande 8,5 miljarder kronor. Inkluderas miljökonsekvenser till följd av utsläpp landar de årliga kostnaderna på 11,5 miljarder. Detta kan exempelvis jämföras med regeringens satsning på ”allmän miljö- och naturvård” som i 2014 års budget tilldelas knappa 5,2 miljarder kronor.

En del av dessa trafikkostnader handlar (som jag ser det) om att pendlingen med personbil idag är på tok för billig och kollektivtrafiken ofta underdimensionerad. Men jag (och exempelvis Trafikverket) tror också problemen kraftigt skulle minska om de flesta personer kunde arbeta på distans någon dag i veckan. Sprids dessutom dessa dagar ut under vardagarna skulle storstädernas olika trafiksystem få en mycket mer hanterlig belastning.

Historiskt sett är nuvarande genomsnittliga restid till arbetet på nästan en timme dagligen värd att höja på ögonbrynen över. Från att ha bosatt oss där arbetet fanns väljer vi nu istället ett beroende av olika transportsystem (oftast bilen tyvärr). Bryter vi med detta beroende (genom att bo närmare arbetet, ta ett arbete närmare hemmet eller distansarbeta mera) vinner vi både tid och pengar.

För min egen del har jag gått från att vara tjänstledig på 20% och arbeta hemifrån någon dag då och då till valet att inte pendla alls. Detta byte av arbete kanske låter som en orimlig utopi men jag tänker mig att det utopiska är fullt nåbart för många fler i detta fall. Det var först när bitarna för mitt eget byte av arbete och satsning på mitt företag föll på plats som jag verkligen vågade räkna på hur många timmar i veckan som bokstavligen var transportsträckor. Att bo på samma ort som jag arbetar har också lett till en annan känsla för hemorten och en större vilja till engagemang för den. Genom att minska beroendet av transporter skonar vi inte bara miljön utan det som kallas resiliens i lokalsamhället stärks dessutom. Fler invånare som i ökad utsträckning bor och verkar på samma ort gör livet där mer levande. De bidrar också till ett gynnande av lokal produktion av varor och tjänster, vilket gör att dessa delar kan växa lokalt istället för att oljedopad produktion av motsvarande utbud ska växa långt bort.

Att på allvar börja se vilka kostnader i tid, pengar och miljöpåverkan ditt nuvarande pendlande har och att tänka igenom vilka vinster ett minskat (eller helt upphört) pendlande skulle få, ger troligen en öppenhet för förändring. Kanske går det oväntat enkelt att distansarbeta någon dag per vecka? Kanske vågar du till och med ta ett arbete med lägre status och lön eftersom det ger andra fördelar, såsom eliminerad pendling.